Algemene Voorwaarden Scuba Connection

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden voor het reserveren of boeken van opleidingen bij Scuba Connection. Mocht je vragen hebben over de algemene voorwaarden, maar dan gebruik van ons contactformulier.
1. Definities

 1. Scuba Connection: Scuba Connection, www.scubaconnection.nl en www.scubaconnection.shop zijn handelsnamen van Dive Center Start Up B.V.. Ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 63035952.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die materialen aanschaft of bestelt en/of deelneemt aan opleidingen in de breedste zin van het woord
 3. Opleiding(en): is/zijn de opleiding(en) in de breedste zin van het woord, welke wordt gereserveerd bij Scuba Connection

2. Boekingen
Scuba Connection neemt uitsluitend boekingen van opleidingen en duikactiviteiten in behandeling van personen vanaf 18 jaar. 
Personen onder de leeftijd van 18 jaar dienen schriftelijke toestemming te hebben van ouders/voogd. Scuba Connection zal binnen 10 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging sturen in de vorm van een bevestiging-email met factuur met een medische verklaring.
3. Betalingen

 1. De betalingstermijn bij boekingen langer dan 4 weken voor aanvang is 14 dagen. 
 2. Deelnemers die aanmelden korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding, dienen het factuurbedrag te voldoen direct na ontvangst van de betreffende factuur.
 3. Betalingen dienen te worden gedaan op rekeningnummer: IBAN: NL14INGB0006825755 t.n.v. Dive Center Start Up b.v. onder vermelding van het factuurnummer.

Na ontvangst van de betaling, worden de opleidingsmaterialen/codes en/of bestelde materialen
toegezonden. Eventuele verzendkosten staan apart vermeld op de factuur.
4. Medische verklaring
De deelnemer verklaart bij aanvang van de opleiding geen medische problemen hebben waarmee het volgen van de opleiding niet mogelijk of toegestaan is.
Bij reservering van de opleiding wordt een medische verklaring, welke geldt voor de betreffende opleiding, meegestuurd. Deze dient door deelnemer naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Eventuele onjuistheden of onwaarheden dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur aan Scuba Connection worden gemeld.
5. Wijziging door de deelnemer van opleidingsdata
Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt. Scuba Connection zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer schriftelijk over haar beslissing informeren.
Wanneer Scuba Connection niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren.
 2. Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel 6 van toepassing.
 3. Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op de beslissing van Scuba Connection, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

6. Annulering door de deelnemer
Annuleren van de reservering door deelnemer(s) is enkel schriftelijk (per e-mail of post) mogelijk en wordt na acceptatie door Scuba Connection afgehandeld als volgt:

 1. 4 weken voor opleidingsaanvang: 100% restitutie of kosteloos verzetten naar een andere datum,   
 2. 2 weken voor opleidingsaanvang: 50% restitutie of kosteloos verzetten naar een andere datum,  
 3. 1 week  of minder voor opleidingsaanvang: er is geen restitutie mogelijk op het reeds betaalde of verschuldigde totaalbedrag. 

7. Voortijdige beëindiging van opleiding
Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de gehele verkoopprijs van de opleiding verschuldigd, met uitzondering opschorten of beëindiging om gedocumenteerde medische redenen.  
8. Annulering door Scuba Connection
Scuba Connection heeft het recht opleidingen te annuleren. Scuba Connection zal de deelnemer daarover schriftelijk berichten, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding. 
Scuba Connection zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve opleidingsdatum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal Scuba Connection het betaalde opleidingsgeld retourneren.
9. Gebruik duikuitrusting
Indien Deelnemer duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van Scuba Connection voor de duur van een opleiding, dan dient Deelnemer de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen:

 1. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Scuba Connection bij Deelnemer in rekening gebracht.
 2. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van Deelnemer beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Scuba Connection bij Deelnemer in rekening gebracht worden.
 3. Indien Deelnemer materialen huurt bij Scuba Connection, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden. Op deze verhuur zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.

10. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Scuba Connection bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Scuba Connection, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
11. Aansprakelijkheid
Scuba Connection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van Scuba Connection en/of Europarcs en/of andere opleidingslocaties als zwembaden en/of buitenwater duikplaatsen.
Deelnemers aan opleidingen en en personen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Scuba Connection en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
12. Vertrouwelijke informatie
Deelnemer geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand/CRM (customer relations managementsysteem) van Scuba Connection, teneinde te worden gebruikt om dezen ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
Alle informatie die door de deelnemer aan Scuba Connection wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor Scuba Connection en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen hier om vragen.
13. Klachten
Ondanks alle zorgen van Scuba Connection kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde Scuba Connection in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opleiding de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij het management van Scuba Connection.
14. Verblijf en of bezoek bij Europarcs en/of Scuba Connection
Tijdens het verblijf op Europarcs dient ten alle tijde gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de staff van Scuba Connection of Europarcs. Eventuele misstanden zullen door Scuba Connection direct worden doorgegeven aan Europarcs en waar nodig justitie. Tijdens het verblijf op Europarcs dienen de huisregels te worden opgevolgd.
15. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij Scuba Connection. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Prijswijzigingen voorbehouden.
De deelnemer is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van Scuba Connection op moment van boeken. 
De deelnemer dient aan te geven op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van Scuba Connection, dit kan middel het AKKOORD box bij de digitale reservering aan te vinken. Ook is er de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden downloaden van www.scubaconnection.nl